LoginRegisterContact

Zeitgeist [Model SLPS-00034]

Sony PlayStation CD published 29 years ago by Taito Corp.

Listed in MAME

ツァイトガイスト © 1995 Taito Corp.
(Zeitgeist)

TECHNICAL

Game ID: SLPS-00034

TRIVIA

Released on August 25, 1995 in Japan. It was the first Title published by Taito on the PSX.

Export releases:
[US] "Zeitgeist [Model SLUS-00177]"
[EU] "Jupiter Strike [Model SLES-00130]"

STAFF

PRODUCE
Executive Producer: Tomohiro Nishikado
Producer: Eiji Takeshima
Co-Producer: Takeshi Yoshizaki

TECHNICAL CREW
Director: Masayuki Soh
Assistant Director: Kenichi Morita
Programming: Yoshinori Maeda, Taku Koga, Katsuyuki Fujita, Takafumi Fujimoto
Game Graphics: Hitoshi Kakumu, Kaichi Sato, Hiroshi Hasegawa, Kenichi Morita
Computer Graphics: Masanobu Yamamoto, Eiji Matsuura, Ayumu Kawami
Music Composer: Shinichiroh Shinozaki
Sound Effect: Kazutoshi Sato
Recording Engineer: Kazuhiro Wakabayashi
Sound Recording: Omnibus Studio
Art Design Work: Yoshihiko Suemoto
Special Thanks: Taro Odagiri, Yasue Okamori, Mitsuru Shinohe, Masamichi Kawanabe, Yasuyuki Watanabe

SOURCES

Game's CD.