LoginRegisterContact

Rockman Dash - Hagane no Boukenshin [Model SLPS-01141]

Sony PlayStation CD published 27 years ago by Capcom Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Rockman Dash - Hagane no Boukenshin © 1997 Capcom Co., Ltd.

Goodies for Rockman Dash - Hagane no Boukenshin [Model SLPS-01141]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

Game ID: SLPS-01141

TRIVIA

Rockman Dash was released on December 18, 1997 in Japan.

Demo/Sample versions:
[JP] "Rockman Dash - Hagane no Boukenshin Demo [Model SLPM-80158]"

Re-Editions:
[JP] "Rockman Dash - Hagane no Boukenshin [Model SLPS-91135]"

Export releases:
[US] "Mega Man Legends [Model SLUS-00603]"
[EU] "Mega Man Legends [Model SLES-01485]"

STAFF

Director: Yoshinori Kawano
Milieu Design: Yoshinori Kawano
Scenario Planning: Yoshinori Kawano, Shin Kurosawa
Engine Design: Kazunori Kadoi
Game Design: Kazunori Kadoi
Event Design: Shin Kurosawa, Masahiro Yasuma
Mini-Game Design: Masahiro Yasuma
Voices: Yoshinori Kawano
Scenario Content Advisor: Makoto Ikehara
Reaverbot Design: Yuji Ishihara
Texture Concepts: Yuji Ishihara
Textures: Yuji Ishihara, Keiji Ueda, Shigeru Takahashi, Makoto Tsuchibayashi, Mieko Kuwayama
Modelling: Keiji Ueda, Masafumi Kimoto, Yuka Tsuzuki, Hideko Arao, Toru Yamashita, Masayuki Harada
Special Event Design: Hideko Arao, Masafumi Kimoto, Yuka Tsuzuki, Keiji Ueda
3D Model Animation: Hideko Arao, Keiji Ueda, Masafumi Kimoto, Yuka Tsuzuki, Hayato Kaji, Kazunori Kadoi
Special Effects: Akihiro Notsu, Tsuyoshi Fujisawa
Facial Animations: Akihiro Notsu, Yoshifumi Hattori, Yuji Ishihara
Backgrounds Concepts: Miki Kijima, Yukiko Kawanabe
Outdoor Textures: Yukiko Kawanabe, Hana Kinugasa, Hidesato Sueyoshi, Manabu Takeda
Outdoor Modelling : Aya Nishio, Hana Kinugasa, Motoki Nabeshima
Underground Textures: Miki Kijima, Hidesato Sueyoshi, Akemi Shimokawa
Underground Modelling: Hana Kinugasa
Indoor Textures: Manabu Takeda, Hidesato Sueyoshi, Mayumi Yoshioka
Indoor Modelling: Hidesato Sueyoshi, Motoki Nabeshima, Hana Kinugasa, Aya Nishio
Background Design: Miki Kijima, Yukiko Kawanabe, Natsue Ueda, Manabu Takeda
Title Design: Akemi Shimokawa, Satoshi Ukai
Outdoor Coordinator: Miki Kijima
Head Programmer: Masaru Ijuin
Engine Programming: Masaru Ijuin, Kouetsu Matsuda, Shinichiro Ishikawa
Sound Programming: Kouetsu Matsuda
3D Programming: Shinichiro Ishikawa, Masaru Ijuin
Special Event Programming: Kouetsu Matsuda, Katsunori Oida, Hidekazu Shingaki, Michinori Kataoka, Souichi Itou, Atsushi Manobe, Yoshiharu Nakao, Yoshiaki Nishimura
Enemy AI Programming: Hidekazu Shingaki, Kei Hashimoto, Katsunori Oida, Hiroki Bandoh, Mitsunori Sakano, Shinichiro Ishikawa, Tadashi Sanzen
Special Effects Programming: Tadashi Sanzen
Mini-Game Programming: Yoshiharu Nakao
Tool Programming: Kei Hashimoto, Michinori Kataoka
Music : Makoto Tomozawa
Sound Director: Tomoyuki Kawakami
Script Editor: Toshio Kajino
Sound Effects: Shinji Amagishi, Tomoyuki Kawakami, Toshio Kajino
Sound Effect Editing: Toshio Kajino, Tomoyuki Kawakami, Shinji Amagishi, Makoto Tomozawa
Illustrations: Hideki Ishikawa, Haruki Suetsugu, Noriko Katou
Manual Design: Masako Honma, Akemi Iwasaki
Testers: Akiteru Naka, Makoto Shibata, Manabu Matsumoto, Hiroshi Motoyama, Tomoyuki Yokota
Voice Producer: Erik Suzuki
Special Thank: Dan Okada
Voice Director : Susan Hart
Senior Recording Engineer : Paul Shubat
Second Engineer : Ian Rodness
Assistant: James Anderson
Localization: Bowne Global Solutions, J. Patrick Riley, Ron Foster, Kyoko Akimaru
SPECIAL THANKS: Hidenori Kuwamoto, Yoshimi Sawada, Shinichi Sato, Takayuki Sato, Norikazu Fujikawa, Tetsuya Ono, Mareo Yamada, Yutaka Yorozu, Hiroaki Yanagiguchi, Misako Ohtani, Tetsuya Tabuchi, Yoshihiro Sudou, Michiyo Aoki, Takeshi Kawano, Miki Takano, Ayumi Terada, Takuya Shiraiwa, Hiroshi Nakaya, Eiji Kamigake, Manabu Takemura
Producer: Keiji Inafune, Yoshinori Kawano