Famicom Mukashi Banashi - Yuu Yuu Ki kou-Hen [Model FMC-UU1/UU2]

Nintendo Famicom Disk. published 29 years ago by Nintendo

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): yuyuki

DESCRIPTION

Famicom Mukashi Banashi - Yuu Yuu Ki kou Hen © 1989 Nintendo Company, Limited.

Goodies for Famicom Mukashi Banashi - Yuu Yuu Ki kou-Hen [Model FMC-UU1/UU2]
Click to enlarge
(members only)

TECHNICAL INFORMATION

Disk 1 ID: FMC-UU1
Disk 2 ID: FMC-UU2

SOURCES
Game's ROM.