Zhen Shi Hun - Hun Zhi Li Ren [Model NJ042]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Zhen Shi Hun - Hun Zhi Li Ren [Model NJ042] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zshhzlr

DESCRIPTION

真侍魂-魂之利刃© 200? Nanjing

(Zhen Shi Hun - Hun Zhi Li Ren)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ042

SOURCES
Game's ROM.