Members don't see Ads, login now! LoginRegisterContact

Ys - Ancient Ys Vanished Omen [Model NFNW17005]

NEC PC-8801 Series disk published 37 years ago by Falcom

Listed in MAME

Ys - Ancient Ys Vanished Omen © 1987 Falcom.

TECHNICAL

GAME ID: NFNW17005
BARCODE: 4956027040283

STAFF

Scenario: Tomoyoshi Miyazaki
Program: Masaya Hashimoto
Graphics: Tomo Yamane
Music Compose: Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa
Map Design: Seigo Oketani, Yoshihiko Kurata
Charactor Design: Ayano Koshiro
Manual Instruction: Tsuneyuki Miyamoto, Tetsuya Igarashi
Manual Illustration: Yoshimi Sato
Special Thanks: Tadanobu Inoue, Yoshio Kiya, Takahiro oura, Kazuhiko Tsuzuki, Hiroshi Nakajima, Koichi Hatakeyama, Katsumi Togashi, Toshio Tachikawa, Shizuo Kanai, Noriyoshi Akiba
Director: Masaya Hashimoto
Producer: Masayuki Katou
Copyright by Falcom 1987.
Presented by Falcom.

SOURCES

Game's Floppy Disk.