Wai Xing Zhan Shi

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Wai Xing Zhan Shi screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): waixngzs waixngzs1

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 1996 Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Wai Xing Zhan Shi)

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.