Tai Kong Huan Xiang [Model NJ016]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Tai Kong Huan Xiang [Model NJ016] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): tkhx

DESCRIPTION

太空幻想 © 200? Nanjing.

(Tai Kong Huan Xiang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ016

SOURCES
Game's ROM.