Shui Hu Shen Shou [Model NJ019]

A 14-year-old Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Shui Hu Shen Shou [Model NJ019] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shssn

DESCRIPTION

水浒神兽 © 2004 Nanjing.

(Shui Hu Shen Shou)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ019

SOURCES
Game's ROM.