Shui Hu Shen Shou [Model NJ019]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Shui Hu Shen Shou [Model NJ019] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

水浒神兽 © 2004 Nanjing.

(Shui Hu Shen Shou)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ019

SOURCES
Game's ROM.