Shui Hu 3 [Model NJ028]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Shui Hu 3 [Model NJ028] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

水浒3 © 200? Nanjing.

(Shui Hu 3)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ028

SOURCES
Game's ROM.