Shu Ma Zhan Dui II [Model NJ006]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Shu Ma Zhan Dui II [Model NJ006] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): smzd2

DESCRIPTION

Shu Ma Zhan Dui II © 200? Nanjing.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ006

SOURCES
Game's ROM.