Shu Ma Zhan Dui II [Model NJ006]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Shu Ma Zhan Dui II [Model NJ006] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Shu Ma Zhan Dui II © 200? Nanjing.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ006

SOURCES
Game's ROM.