Shu Ma Bao Long III [Model NJ005]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Shu Ma Bao Long III [Model NJ005] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): shumabl

DESCRIPTION

数碼暴龍III © 200? Nanjing.

(Shu Ma Bao Long III)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ005

SOURCES
Game's ROM.