Shin Star Trek - Ooinaru Isan IFD no Nazo o Oe [Model SHVC-XN]

A 23-year-old Nintendo Super Famicom Cart. by Tokuma Shoten Intermedia, Inc.

Shin Star Trek - Ooinaru Isan IFD no Nazo o Oe [Model SHVC-XN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shinstrk

DESCRIPTION

Shin Star Trek - Ooinaru Isan IFD no Nazo o Oe © 1995 Tokuma Shoten

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SHVC-XN

SOURCES
Game's ROM.