LoginRegisterContact

Puyo Puyo Sun Ketteiban [Model SLPS-01080]

Sony PlayStation CD published 27 years ago by Compile

Not listed in MAME yet

Puyo Puyo Sun Ketteiban © 1997 Compile.

Goodies for Puyo Puyo Sun Ketteiban [Model SLPS-01080]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

Game ID: SLPS-01080

TRIVIA

Released on November 27, 1997 in Japan.

STAFF

Cast
Arle Nadja: Minako Ozawa
Schezo Wegey: Yujiro Outsuka
Rulue: Noa Asagi
Incubus: Kotatsu
Skelton T: Yoshinori Fujita
Satan: Masamitsu Niitani (Moo Niitani)
Other Character's Cast: Ayame Kizuki, Akemi Sakai (Kemi), Kenji Kawakita, Takayuki Watanabe (Kerol), Murasaki Syu, Nodapon, Aya Shimazaki (Riu), Sakanayasan, Yasutoshi S. Akiyama (Yasutosi Akiyama SSS)

Staff
Exective Producer: Masamitsu Niitani (Moo Niitani)
Supervisor: Takayuki Hirono (Jemini), Guts Nakamatsu
Director: Takafumi Tanida
Assistant Director: Kamike
Programmer: Manabu Matsumoto, Tomoya Honda (Wakun), Winner, Kumicho
Planner: Takayuki Watanabe (Kerol), Kagetora
Character Design: Ichi
Designer: Tasogare Tachibana, Akemi Sakai (Kemi), Zazamushi, Tsukasa Mifuduka, Aya Shimazaki (Riu), Shinichiro Takamoto, Rom, Satoshi Shoji, Ageha Sakurakohji
Nice Guy: Mask, Neconyan
Sound: Koji Onari, Satoshi Shimazaki, Kou Hayashi, Daisuke Nagata, Osamu Ishikawa
Editorial Design: Rainbow Papa, Kazuto Hisoku, Yukiwari Ucchi, Marupono, Azumi
Voice Recording: Studio M, Flamingo Studio
Movie Works: Kenji Kawakita
Animation by Mediavision Co. Ltd.
Opening Animation Director: Katsuyoshi Yatabe
Sales Staff: Nissin, Marsy, Amigo, Sadabou, Hiroshi Kimura (Kimutaku), Kenichi Kosada, Melody Uematsu, Manabu Kawashima (Obe-Q Kawashima), Naoyuki Sawa (Sonmin Sawa), Nisiyan, JP Micky, Miki Matsubara (Anego Matsubara), Uma‑Yunma, Shoji Akumashinkan, Uirou, Satomaru
Collaboration: Cosmos Computer Co. Ltd., Takayuki Hagihara, Michihiro Tuboi, Takanori Higashida, Koji Mori
Special Thanks: Ayame Kizuki, Kasumi HakuryuhOu, Mitsugi Tanaka (Jumbo Tanaka), Keke, Fubon Kitano, Maroon, Masa Nakao, Namihei, Nyo-Nyo, Peloli, Risakichi, Sonminsawa, Tanquitow, Tatsuharu Takatou, Tominger, Yon, Toshishita Hayashi (Younger Hayashi), Gennosuke Yumi, Zro, Nekotama Naou, N. Fukaishi, Don, Higepuyoman [Puyo Master], Junnichi Kitamura (Puyo Master), Pano Matou [Puyo Master], Luc [Puyo Master], Momomo [Puyo Master], Cheeyama [Puyo Master]

SOURCES

See Goodies section.