Luan Shi San Guo [Model NJ051]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Luan Shi San Guo [Model NJ051] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): luanshi

DESCRIPTION

乱世三国 © 200? Nanjing.

(Luan Shi San Guo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ051

SOURCES
Game's ROM.