Lei Dian Huang - Bi Ka Qiu Chuan Shuo [Model NJ046]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Lei Dian Huang - Bi Ka Qiu Chuan Shuo [Model NJ046] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

雷电皇-比卡丘传说 © 200? Nanjing.

(Lei Dian Huang - Bi Ka Qiu Chuan Shuo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ046

TRIVIA

Title translates from Chinese as "Lightning Emperor: The Legend of Pikachu".

SOURCES
Game's ROM.