Kou Dai Guai Shou - Bai jin Ban [Model KT-1065]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdgsbj

DESCRIPTION

Kou Dai Guai Shou - Bai jin Ban © 19?? Shenzen Jincota.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KT-1065

SOURCES
Game's ROM.