Kou Dai Guai Shou - Bai jin Ban [Model KT-1065]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Kou Dai Guai Shou - Bai jin Ban © 19?? Shenzen Jincota.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KT-1065

SOURCES
Game's ROM.