Kou Dai Bao Shi - Hong [Model NJ002]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Kou Dai Bao Shi - Hong [Model NJ002] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdbshong

DESCRIPTION

口袋宝石-红 © 200? Nanjing.

Kou Dai Bao Shi - Hong

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ002

SOURCES
Game's ROM.