Kou Dai Bao Shi - Hong [Model NJ002]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Kou Dai Bao Shi - Hong [Model NJ002] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kdbshong

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

口袋宝石-红 © 200? Nanjing.

Kou Dai Bao Shi - Hong

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ002

SOURCES
Game's ROM.