LoginRegisterContact

Kisuishou Densetsu Astal [Model GS-9019]

Sega Saturn CD published 29 years ago by SEGA Enterprises, Ltd.

Listed in MAME

Kisuishou Densetsu Astal © 1995 Sega Enterprises, Limited.

Goodies for Kisuishou Densetsu Astal [Model GS-9019]
Click to enlarge
(members only)
TECHNICAL

Game ID: GS-9019

TRIVIA

Released on April 28, 1995 in Japan.

There's an unused sprite in the game's code of what appears to be Mario, though the sprite's palette is more inline to that of his original outfit of red dungarees with a blue shirt.

STAFF

Planning/Original Concept: Tsuyoshi Sugai, Motomu Hayashi
Game Design: Tsuyoshi Sugai, Masahito Shimizu
Character Design: Motomu Hayashi
Original Story: Motomu Hayashi, Toshiyasu Kamiko
Art Director: Mika Okada
Music Director: Yukifumi Makino

Programmers
Main Programmer: Kazuyuki Mukaida
Player Programmer: Kazuyuki Mukaida, Atsutoshi Takahashi
System Programmer: Yoshiyuki Kumazaki (Hitachi TS)
Enemy Programmer: Atsutoshi Takahashi, Shin Futakawame, Hiroaki Sakamoto, Yoshiyuki Kumazaki (Hitachi TS), Yasumaro Hotta
Tools Production: Takashi Ando
Special Effects Production: Takashi Ando
Programming Coordinator: Atsutoshi Takahashi

Planning
Map Design/Enemy Settings: Tsuyoshi Sugai, Toshiyasu Kamiko, Masaru Onuma

Artists
Background: Mika Okada, Naoko Hamada, Hiroyuki Kawaguchi, Masahiro Sanpei, Saori Wada
Character Production: Motomu Hayashi, Hiroyuki Kawaguchi, Naoko Hamada, Yukinobu Asai, Yuji Uekawa
3D Graphics Operator: Shiro Kinemura
Title Design: Mika Okada, Hiroyuki Kawaguchi

Sound Staff
Music: Tatsuyuki Maeda, Tatsuya Kozaki
Sound Effects: Tatsuyuki Maeda, Tatsuya Kozaki
Recording Staff: Tatsutoshi Narita, Naoyuki Machida, Shinji Kawahira, Fumitaka Shibata

Animation Staff
Introduction Production/Editing: Hiroyuki Kawaguchi, Toshiyasu Kamiko, Yoshio Inoue, Mika Okada, Ryuta Ueda
Director: Toshihiko Masuda (Tokyo Movie Shinsha Co. Ltd.)
Art Director: Toshiharu Mizutani (Tokyo Movie Shinsha Co. Ltd.)
Color: Tomoko Sakai (Tokyo Movie Shinsha Co. Ltd.)
Producer: Koji Takeuchi (Tokyo Movie Shinsha Co. Ltd.)

Opening/Ending Theme Music
Music by: Tatsuyuki Maeda
Arranged by: Tatsuyuki Maeda
Ending/Event Animation Production: Masahiro Sanpei, Saori Wada, Tatsuyuki Maeda, Naoko Hamada, Yukinobu Asai, Motomu Hayashi, Mika Okada, Hiroyuki Kawaguchi, Takashi Ando
End Credits Background: Mika Okada, Hiroyuki Kawaguchi, Masaru Onuma, Takashi Ando, Miho Takayanagi, Hiroshi Nishiyama
Special Thanks: Kumi Hasegawa, Kenji Satoh, Junichi Tsuchiya, Hiroshi Aso, Noriyoshi Oba, Shuichi Katagi, Toshinori Asai, Ko Tanaka, Atsushi Seimiya, Kiyotaka Ogawa, Shinichi Higashi, Kentaro Yoshida, Takashi Iwade, Michikazu Tamamura, Hirotsugu Kobayashi, James Spahn
Director: Masahito Shimizu
Producer: Makoto Oshitani

SOURCES

Game's CD.