Kachou Shima Kousaku [Model SHVC-UK]

The Nintendo Super Famicom Game by Yutaka

Kachou Shima Kousaku [Model SHVC-UK] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): kachoush

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Super Famicom Game

Kachou Shima Kousaku [Model SHVC-UK] © 1993 Yutaka

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.