Huan Xiang Chuan Shuo [Model NJ058]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Huan Xiang Chuan Shuo [Model NJ058] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hxcs

DESCRIPTION

幻想传说 © 200? Nanjing.

(Huan Xiang Chuan Shuo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ058

SOURCES
Game's ROM.