Honkaku Yonin Uchi Mahjong - Mahjong Ou [Model DMG-AAAJ-JPN]

A 19-year-old Nintendo Game Boy Color Game by Warashi, Inc.

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): honkmj

DESCRIPTION

Honkaku Yonin Uchi Mahjong - Mahjong Ou © 1999 Warashi

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: DMG-AAAJ-JPN

SOURCES
Game's ROM.