Han Liu Bang [Model NJ013]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Han Liu Bang [Model NJ013] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hlb

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

汉刘邦 © 200? Nanjing.

(Han Liu Bang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ013

SOURCES
Game's ROM.