Gardman [Model NJ053]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Gardman [Model NJ053] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): gardman

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Gardman © 200? Nanjing.


Chinese pirate game.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ053

SOURCES
Game's ROM.