LoginRegisterContact

Di 4 Ci - Ji Qi Ren Dai Zhan [Model ES-1012]

Nintendo Famicom cart. published by Waixing Computer & Technology

Di 4 Ci - Ji Qi Ren Dai Zhan [Model ES-1012] screenshot

Listed and emulated in MAME.

第四次 机器人大战 © 19?? Waixing.
(Di 4 Ci - Ji Qi Ren Dai Zhan)

TECHNICAL

Game IS: ES-1012

SOURCES

Game's ROM.