CR Shima Kura Chiyoko no Chiyo Hime Shichihenge [G]

The Pachinko by Fuji Shogi

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[BALL-OP] Pachinko

CR Shima Kura Chiyoko no Chiyo Hime Shichihenge [G] © 2007 Fuji Shogi Company, Limited.

Goodies for CR Shima Kura Chiyoko no Chiyo Hime Shichihenge [G]
Click to enlarge
(members only)

TECHNICAL INFORMATION

Frame model: Pallet Cube

SOURCES
See Goodies section.