Battle Tank [Model T-1906]

A Toshiba Pasopia 7 Cass. by Ritsushi Shisutemurisaachi

Not emulated yet.

DESCRIPTION

Battle Tank © 198? Ritsushi Shisutemurisaachi.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: T-1906