Bao Xiao Tien Guo [Model ES-1005]

A 21-year-old Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Bao Xiao Tien Guo [Model ES-1005] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): bxtg bxtga

DESCRIPTION

爆笑三国 © 1997 Waixing.

(Bao Xiao Tien Guo)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1005]

SOURCES
Game's ROM.