AV Jiu Ji Ma Jiang II

A Nintendo Famicom Cart. by Unknown

AV Jiu Ji Ma Jiang II screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): avjjmj2

DESCRIPTION

AV Jiu Ji Ma Jiang II © 19?? Unknown

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.