75 Bin Guo [Model SA-007]

Nintendo Famicom Cart. published 28 years ago by Sachen

75 Bin Guo [Model SA-007] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): bingo75a

DESCRIPTION

75 Bin Guo © 1990 Sachen.

TECHNICAL INFORMATION

[Model SA-007]

SOURCES
Game's ROM.