Zu Qiu Xiao Jiang [Model ES-1095]

The Famicom Game by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Zu Qiu Xiao Jiang [Model ES-1095] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zu Qiu Xiao Jiang)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1095]

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on November 28, 2013