Zheng Jiu Shi Ji [Model ES-1025]

The Famicom Game by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

Zheng Jiu Shi Ji [Model ES-1025] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

???? © 199? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zheng Jiu Shi Ji)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1025]

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on November 28, 2013