Gensou Suikoden [Model SLPS-00097]

The Sony PlayStation Game by Konami Co., Ltd.

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sony PlayStation Game

Gensou Suikoden © 1995 Konami Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-00097

TRIVIA

Suikoden was released on December 15, 1995 in Japan.

Re-Editions:
japan "Gensou Suikoden [Model SLPM-86017]" (1996)
japan "Gensou Suikoden [Model SLPM-87099]" (2002)

Export releases:
usa "Suikoden [Model SLUS-00292]" (1996)
europe "Suikoden [Model SLES-00527]" (1997)

SERIES

1. Gensou Suikoden [Model SLPS-00097] (1995, PSX)
2. Gensou Suikoden II [Model SLPM-86168] (1998, PSX)
3. Gensou Suikoden III (2002, PS2)
4. Gensou Suikoden IV [Model SLPM-65600] (2004, PS2)
5. Gensou Suikoden V [Model SLPM-66286] (2006, PS2)

STAFF

General
Producer: Kazumi Kitaue
Supervisor: Masaki Yoneoka
Translation Management: Haruhiko Inaba
Sound Driver: Hideyuki Akutsu (AKT)
Sound Effect: Miki Higashino, Hideyuki Akutsu (AKT), M. Kida
Music Composers: Miki Higashino (with "E3XP"), Tappy Iwase (as TAPPY!), Hirofumi Taniguchi (as Tanigucci Hirofumi), Mayuko Kageshita, Koshi Tamawari
Mix Engineer: Kazuhito Imai (Maimai)
Guest Players: Motoaki Furukawa (GTR.), Masanori Ohuchi (GTR.), Masanori Adachi (E.B), Kosuke Soeda (E. B)
J. Coordinate: Takashi Tateishi
Special Thanks: Ogikubo Kazuhito, Hirotaka Ishikawa, Daisuke Horikawa, Masako Murakata, Akinori Tamura, Takeshi Oiwa
Title and Ending Demo: Kenichiro Horio, Kouji Yamada, Satoh Hironao, Keisuke Hattori, Kazumasa Ogiso, Yoko Aoki
Movie Editor: Kenichiro Imaizumi, Yukito Komori
Package Design: Shogo Kumasaka (S. Kumasaka)

Usagi-San Team
Director: Yoshitaka Murayama
Programmers: Masaru Hori, Katsuaki Miyauchi, Yasuo Tsurugai, Kazunari Sarugaku
Designers: Junko Kawano, Miyuki Miyata (Miyata ?M·I·Y·U·K·I), Jun Saito, Ko. N, Toshiyuki Tanaka

Conversion Staff
Programmers: Tenpura Tsurugai, Susie Sarugaku
Designers: Nattou Kouyama, Miso Soup Ukiki, Sukiyaki Bunmei, Umeboshi Takamichi

Ending Theme -- Avetuneiro Antes Lance Mao
Music: Miki Higashino
Lyrics: M. Kida
Chorus: Ogikubo Kazuhito, Michiru Yamane, Takashi Tateishi, NEVER, Rusamariho, I AM JUNCHAN, Sayurin, Oikawa Kazumi, Miyuki Miyata (Miyata M·I·Y·U·K·I), Kosuke Soeda, Junkey Tsuru, MR., Mai A, Nayuta Tokashiki, Hiroe Noguchi, M. Mashan, Monkey Funcky, Punk Takabo, Pancho Satou

SOURCES
See goodies section.

Page last modified on November 18, 2016