Sheng Jian Chuan Shuo [Model NJ014]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Sheng Jian Chuan Shuo [Model NJ014] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

圣剑传说 © 200? Nanjing.

(Sheng Jian Chuan Shuo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ014

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015