Ridge Racer Revolution [Model SLPS-00150]

The Sony PlayStation Game by NAMCO, Ltd.

DESCRIPTION

Not emulated in MAME [CONSOLE] Sony PlayStation Game

Ridge Racer Revolution © 1995 NAMCO, Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-00150

TRIVIA

Released on December 03, 1995 in Japan.

Export releases:
usa "Ridge Racer Revolution [Model SLUS-00214]"
europe "Ridge Racer Revolution [Model SCES-00242]"

STAFF

3D Graphic System & Effect Program: Kenji Saitou
Terminal System & "Galaga '88" Program: Kunio Yamaguchi
CD-ROM Operation & Peripheral Program: Akira Nakayama
Data Management & Game System Program: Masatoshi Kobayashi
Course Modeling: Ritaro Okamoto
Visual Coordinate: Shiro Wada, Takaaki Okuda
Visual Design: Yoshinori Wagatsuma, Koichiro Maeda, Tadahiko Kawaguchi, Masato Kanno, Hideki Saitoh, Kenji Hanma, Mayumi Ōta, Katsuhiko Ogikubo
Sound Compose: Nobuhide Isayama, Hiroshi Ōkubo
Course Design & Game Design: Hiroyuki Onoda
Visual Effects & Game Design: Takuya Iwasaki
Course Design & Adjustment: Masanori Kato, Shigenori Kanai
Test Play: Toshiya Hara, Shinichi Tsuruya
"Ridge Racer 2" Original Sound: Shinji Hosoe, Ayako Saso, Nobuyoshi Sano, Takayuki Aihara, Etsuo Ishii
"Galaga '88" Original Sound: Hiroyuki Kawada
"Ridge Racer" PS Version Staff: Yoichi Hayashi, Keiichi Naito, Hiroshi Yoshida, Yohzo Sakagami, Mitsuhiro Isozaki, Satoshi Inoue, Junko Tobita, Megumi Shikanai
Special Thanks: Ryo Kinoshita, Kazuyuki Nakamura, Motomi Katayama, Noboru Yamato, Junichi Sakai, Kouji Ishii, Yukito Ohayashi, Kōta Takahashi, SCEI R&D Staff
Program Supervisor: Takashi Fukawa
Supervisor: Kazumi Mizuno
Producer: Shigeru Yokoyama

Page last modified on September 05, 2015