Mo Jie Ba Zhu [Model NJ079]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Mo Jie Ba Zhu [Model NJ079] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

魔界霸主 © 200? Nanjing.

(Mo Jie Ba Zhu)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ079

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015