Kou Dai Zuan Shi [Model NJ010]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Kou Dai Zuan Shi [Model NJ010] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

口袋钻石 © 200? Nanjing

(Kou Dai Zuan Shi)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ010

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015