Kou Dai Bao Shi - Yin [Model NJ004]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Kou Dai Bao Shi - Yin [Model NJ004] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

口袋宝石-银 © 200? Nanjing.

(Kou Dai Bao Shi - Yin)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ004

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015