Kou Dai Bao Shi - Jin [Model NJ003]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Kou Dai Bao Shi - Jin [Model NJ003] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

口袋宝石-金 © 200? Nanjing.

(Kou Dai Bao Shi - Jin)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ003

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015