Honkaku Yonin Uchi Mahjong - Mahjong Ou [Model DMG-AAAJ-JPN]

The Game Boy Color Game by Warashi, Inc.

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Handheld] Game Boy Color Game

Honkaku Yonin Uchi Mahjong - Mahjong Ou © 1999 Warashi

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: DMG-AAAJ-JPN

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on May 28, 2015