He Jin Feng Bao [Model NJ101]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

He Jin Feng Bao [Model NJ101] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

合金风暴 © 200? Nanjing.

(He Jin Feng Bao)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ101

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015