Zui Zhong Huan Xiang 2 - Guangming Pian

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Zui Zhong Huan Xiang 2 - Guangming Pian screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Zui Zhong Huan Xiang 2 - Guangming Pian © 19?? HengGedianzi.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.