Zui Zhong Huan Xiang 2 - Guangming Pian

A Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Zui Zhong Huan Xiang 2 - Guangming Pian screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): ffantx2 ffant2c

DESCRIPTION

Zui Zhong Huan Xiang 2 - Guangming Pian © 19?? HengGedianzi.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.