Zui Zhong Huan Xian X1 - Heian Pian

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Zui Zhong Huan Xian X1 - Heian Pian screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Zui Zhong Huan Xian X1 - Heian Pian © 19?? HengGedianzi.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.