Zui You Ji Zhi Tang San Zang [Model NJ065]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Zui You Ji Zhi Tang San Zang [Model NJ065] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zyjztsz

DESCRIPTION

最游记之唐三藏 © 200? Nanjing

(Zui You Ji Zhi Tang San Zang)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ065

SOURCES
Game's ROM.