Zhen Shi Hun - Wushidao Lie Zhuan [Model NJ033]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Zhen Shi Hun - Wushidao Lie Zhuan [Model NJ033] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

真侍魂-武士道烈传 © 200? Nanjin.

(Zhen Shi Hun - Wushidao Lie Zhuan)

Chinese pirate backport of Samurai Spirits Bushido Retsuden.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ033

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015