Zhen Jia Hou Wang [Model ES-1061]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Zhen Jia Hou Wang [Model ES-1061] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): zjhwang

DESCRIPTION

???? © 199? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Zhen Jia Hou Wang)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1061]

SOURCES
Game's ROM.