Yong Zhe Chuan Shuo [Model NJ090]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): yongzcs

DESCRIPTION

勇者传说 © 200? Nanjing.

(Yong Zhe Chuan Shuo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ090

SOURCES
Game's ROM.