Yi Xing - Zhi Tai Kong Tan Xian Zhe [Model NJ074]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Yi Xing - Zhi Tai Kong Tan Xian Zhe [Model NJ074] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

异形-之太空探险者 © 200? Nanjing.

(Yi Xing - Zhi Tai Kong Tan Xian Zhe)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ074

STAFF

Developed by: Nice Code Software

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015