Yi Xing - Zhi Tai Kong Tan Xian Zhe [Model NJ074]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Yi Xing - Zhi Tai Kong Tan Xian Zhe [Model NJ074] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): yixing

DESCRIPTION

异形-之太空探险者 © 200? Nanjing.

(Yi Xing - Zhi Tai Kong Tan Xian Zhe)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ074

STAFF

Developed by: Nice Code Software

SOURCES
Game's ROM.