Xun Qin Ji [Model NJ068]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Xun Qin Ji [Model NJ068] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xunqinji

DESCRIPTION

寻秦记 © 200? Nanjing.

(Xun Qin Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ068

SOURCES
Game's ROM.