LoginRegisterContact

Xun Qin Ji [Model NJ068]

Nintendo Famicom cart. published by Shenzhen Nanjing Technology

Xun Qin Ji [Model NJ068] screenshot

Listed and emulated in MAME.

寻秦记 © 200? Nanjing.
(Xun Qin Ji)

TECHNICAL

Game ID: NJ068

SOURCES

Game's ROM.