Xun Qin Ji [Model NJ068]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Xun Qin Ji [Model NJ068] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

寻秦记 © 200? Nanjing.

(Xun Qin Ji)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ068

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015