Xian Jie Jing Ling [Model NJ080]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Xian Jie Jing Ling [Model NJ080] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

仙界精灵 © 200? Nanjing

(Xian Jie Jing Ling)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ080

SOURCES
Game's ROM.