Xian Jie Jing Ling [Model NJ080]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Xian Jie Jing Ling [Model NJ080] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xjjl

DESCRIPTION

仙界精灵 © 200? Nanjing

(Xian Jie Jing Ling)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ080

SOURCES
Game's ROM.