Xian Jian Ji Xia Zhuan [Model NJ017]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Xian Jian Ji Xia Zhuan [Model NJ017] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xjqxz

DESCRIPTION

仙剑奇侠传 © 200? Nanjing.

(Xian Jian Ji Xia Zhuan)

Chinese pirate backport of a PC game with the same name.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ017

SOURCES
Game's ROM.